Regulamin - Noclegi Krynica Zdrój - Apartamenty na wynajem

Przejdź do treści
Regulamin  krynica górska
I. Informacje ogólne

Regulamin ten określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i wynajmu miejsc noclegowych. Dokonanie rezerwacji za pośrednictwem serwisu internetowego krynicaapartamenty24.pl Firmy PRIOR Wynajem Apartamentów jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień regulaminu. Umowa pomiędzy klientem a Firmą PRIOR Wynajem Apartamentów obiektu zostaje zawarta w momencie dokonania rezerwacji on-line bądź telefonicznie, a także poprzez wypełnienie i odesłanie  karty rezerwacyjnej przesłanej przez Firmę PRIOR Wynajem Apartamentów

II.  Zasady rezerwacji

1. Rezerwacja telefoniczna lub e-mailowa

W celu dokonania rezerwacji należy skontaktować się telefonicznie lub tez e-mailowo wypelniajac folmularz zgłoszeniowy  umieszczony na stronie. Na adres e-mail klienta zostanie wysłana wstępna rezerwacja wybranego obiektu, oraz karta rezerwacyjna ,która jest utrzymywana przez system przez 24h - w tym czasie musi  wpłynąć na podane konto zaliczka nie mniejsza niż 30% ceny usługi, w przypadku braku potwierdzenia dokonania wpłaty zaliczki w ciągu 24h  rezerwacja będzie anulowana.

2. Rezerwacja jest skuteczna z chwilą uznania rachunku bankowego firmy. Po otrzymaniu zaliczki za rezerwację klient otrzyma e-mail z potwierdzeniem rezerwacji i danymi kontaktowymi osoby odpowiedzalnej za przekazanie kluczy .O ile nie została opłacona cała należność za pobyt a tylko zaliczka, pozostałą kwotę należności należy uiścić niezwłocznie w dniu przyjazdu u osoby przekazującej klucze do apartamentu.

III. Anulowanie rezerwacji

W przypadku anulacji przyjazdu wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi. Wyjatkiem od tej reguly bedzie sytuacja, gdy Klient wskaże nowego Klienta na ten sam apartament i w tym samym terminie. W takim przypadku Klient otrzyma zwrot wpłaconego zadatku, nie wcześniej niż 7 dni po zakończeniu wynajmu osoby wskazanej. Nowy klient przejmuje prawa i obowiązki wynikające z umowy.

IV. Zmiany w rezerwacji

Chęć zmiany terminu  w dokonanej rezerwacji, Klient powinien zgłosić nie później niż na 14 dni przed wyznaczoną w zamówieniu datą przyjazdu. Tylko pod tym warunkiem firma PRIOR Wynajem Apartamentów rozpatrzy proponowane zmiany i o decyzji poinformuje Klienta. W przypadku, gdy zmiana w dokonanej rezerwacji nie jest możliwa, zadatek nie podlega zwrotowi.

V. Warunki umowy najmu

1. Ostateczne potwierdzenie rezerwacji  stanowi Umowę Najmu, która wchodzi w życie pod warunkiem zapłaty całkowitej kwoty rezerwacji (pomniejszonej o sumę wpłaconej wcześniej zaliczki)

2. Cena - podana w opisie apartamentu obejmuje opłaty za media (prąd, gaz, woda, ogrzewanie - w sezonie grzewczym), pościel i ręczniki (jeden komplet dla każej zgłoszonej w rezerwacji osoby)  oraz sprzątanie końcowe. Obowiązujaca w Krynicy Zdrój  opłata klimatyczna w wysokości 2,50 PLN za osobę za każdy dzień pobytu, doliczana jest dodatkowo do kwoty należności za pobyt.

3. Odbiór kluczy - przyjazd powinien nastąpić w godzinach ustalonych z osobą odpowiedzialną za przekazanie kluczy. Doba hotelowa rozpoczyna się od godziny 15:00 w dniu przyjazdu i kończy się o godzinie 11:00 w dniu wyjazdu, chyba, że inaczej uzgodniono z osobą odpowiedzialną za klucze.

Zameldowanie po godzinie 22:00 i wymeldowanie przed godziną 7:00 powinno być zgłoszone wcześniej i ustalone z osobą odpowiedzialną za przekazanie kluczy  i bedzie obciążone dodatkową opłatą w  wysokości 50 zł.

4. Klient zobowiązany jest do zapłaty calej kwoty za pobyt  nawet, jeśli z przyczyn niezależnych od właściciela obiektu, przyjazd lub pobyt ulegnie opóźnieniu lub skróceniu.

5. Klient ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić osobę odpowiedzialną za klucze o wszelkich zdarzeniach, które mogą narazić właściciela lokalu na szkodę.

6. Klient może korzystać z lokalu jedynie w celach mieszkaniowych i nie może go oddać w dalszy podnajem bez zgody właściciela.

7. Klient odpowiada za wszelkie szkody, jakie wyrządzi w wyposażeniu lokalu i w samym lokalu oraz  zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić osobę odpowiedzialną za klucze o wszelkich szkodach, zobowiązuje się tez do ich pokrycia najpóźniej w dniu wyjazdu.

VI. Zasady obowiazujace podczas pobytu

1. Liczba osób mających zamieszkać w obiekcie jest ograniczona do liczby podanej podczas rezerwacji. Klient zobowiązany jest do poinformowania firme PRIOR Wynajem Apartamentów  o jakiejkolwiek zmianie tej liczby. Jeśli liczba ta przekroczy liczbę podaną w rezerwacji osoba odpowiedzialna za klucze może odmówić wydania kluczy do obiektu, a w przypadku ujawnienia większej ilości osób podczas pobytu klient zapłaci karę w wys 500,00 gotówką

2. Każdy z Klientów zobowiązany jest do poszanowania mienia Właścicieli oraz przestrzegania ogólnie przyjętych zasad porządku publicznego. W przypadku  stwierdzenia dewastacji lub rażącego naruszania porządku publicznego, PRIOR Wynajem Apartamentów ma prawo i obowiązek interweniować, aż do natychmiastowego zerwania umowy włącznie. Klient zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia apartamentu, dokładnego zamykania drzwi wejściowych i okien przy każdorazowym jego opuszczeniu oraz staranne przechowywanie kluczy bez dostępu do nich osób postronnych.

3. Wcześniejszy, nieuzgodniony wyjazd Klienta bez przekazania apartamentu przy udziale przedstawiciela Prior Wynajem Apartamentów, może spowodować roszczenia ze strony tej firmy.               

VII. Bezpłatny pobyt dziecka

Dziecko do lat 5 (jedno na dwoje dorosłych), śpiące z dorosłymi lub we własnym łóżeczku i niewymagające pościeli nie ponosi żadnych opłat za pobyt. Pozostałe dzieci płacą normalną cenę.

VII. Opłata za zwierzęta

Na stronie internetowej danego apartamentu istnieje informacja o  możliwość zabrania ze sobą małych zwierząt, w szczególności psa lub kota, opłata za zwierzę wynosi 20 zł za dobę. Jednocześnie klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone przez zwierzę i jest zobowiązany do zadośćuczynienia tym szkodom.

VIII. Wystąpienie sił wyższych

W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, których skutków nie można natychmiast zlikwidować zwyczajowymi środkami, właściciel rezerwuje sobie prawo zaproponowania klientowi obiektu zastępczego podobnego do obiektu pierwotnie zarezerwowanego. Właściciel ma prawo, w przypadku wystąpienia zjawisk mających charakter siły wyższej anulować umowę. Kwoty wpłacone przez klienta podlegają natychmiastowemu zwrotowi z potraceniem kwot należnych za usługi już wyświadczone.


Wróć do spisu treści